W siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej udzielane są bezpłatnie informacje dotyczące ustalenia wykazu dokumentów, niezbędnych do dokonania czynności notarialnej.

Do każdej czynności notarialnej wymagane jest podanie danych jej uczestników. W przypadku osób fizycznych są to:

 • imiona, nazwiska, imiona rodziców,
 • stan cywilny, informacja, czy były zawierane umowy majątkowe małżeńskie,
 • numer i seria dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer PESEL (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również numer NIP),
 • adres zamieszkania.

W przypadku osób prawnych są to natomiast:

 • dane osób reprezentujących te osoby prawne,
 • numer KRS, REGON, NIP osoby prawnej.

Poniżej przedstawiono wykaz podstawowych dokumentów do poniższych czynności:

 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (niezależnie od daty tego zdarzenia) oraz w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po dniu 1 stycznia 2007 roku) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (ewentualnie wyrys z mapy ewidencyjnej, gdy dla zbywanej działki ma zostać założona nowa księga wieczysta),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (względnie zaświadczenie o braku tego planu),

a ponadto należy przedłożyć informacje dotyczące:

 • wartości rynkowej nieruchomości/ceny,
 • terminu i warunków wydania nieruchomości,
 • terminu i sposobu zapłaty ceny (części ceny),
 • numeru konta bankowego zbywcy (jeżeli płatność ceny nie nastąpiła przed aktem).
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (niezależnie od daty tego zdarzenia) oraz w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po dniu 1 stycznia 2007 roku) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,

a ponadto należy przedłożyć informacje dotyczące:

 • wartości rynkowej nieruchomości/ceny,
 • terminu i warunków wydania nieruchomości,
 • terminu i sposobu zapłaty ceny (części ceny),
 • numeru konta bankowego zbywcy (jeżeli płatność ceny nie nastąpiła przed aktem).

Na życzenie stron: zaświadczenie dotyczące zameldowania w zbywanym lokalu.

 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział),
 • w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze dziedziczenia (niezależnie od daty tego zdarzenia) oraz w drodze darowizny (po dniu 1 stycznia 2007 roku) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa założona została księga wieczysta - odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o przysługującym zbywcom prawie do lokalu wraz z informacją, czy Spółdzielni przysługuje tytuł prawny do gruntu, na którym znajduje się budynek mieszczący zbywany lokal,

a ponadto należy przedłożyć informacje dotyczące:

 • wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/ceny,
 • terminu i warunków wydania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • terminu i sposobu zapłaty ceny (części ceny),
 • numeru konta bankowego zbywcy (jeżeli płatność ceny nie nastąpiła przed aktem).
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, data urodzenia).
 • odpis skrócony akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy (jeżeli był sporządzony),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego.
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony),
 • w przypadku oświadczenia mającego być złożonym w imieniu małoletniego - zgoda sądu rodzinnego na dokonanie czynności.
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • przy pełnomocnictwie dot. nieruchomości jej opis, numer księgi wieczystej).

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.